Matematika pre 9. ročník špeciálnych základných škôl

Učebnica matematiky pre 9. ročník ŠZŠ je štvorfarebná, vo formáte B 5, v pevnej väzbe.
Má 160 strán, 127 strán aritmetiky a 30 strán geometrie. Jedna strana je určená na jednu vyučovaciu hodinu. Učebnica obsahuje učivo učebných osnov pre 9. ročník ŠZŠ, pre žiakov s mentálnym postihnutím.  
Ústrednou  témou učebnice je profesijná výchova. Cieľom výchovnej časti je zoznámiť žiakov s možnosťami ďalšieho vzdelávania po skončení špeciálnej základnej školy. V hornej časti každej strany sú uverejnené bezpečnostné značky, symboly a piktogramy s textom, podľa nariadenia vlády č. 387/2006 z. z. , ktoré sú všeobecne zaužívané v štátoch Európskej únie.
Strany učebnice majú farebné okraje podľa obdobia, v ktorom sa učivo preberá. Jeseň - hnedá farba, zima - modrá, jar - zelená a leto - žltá farba. Číslo strany učebnice je uvedená na mieste, kde žiak prevracia prstom stranu pre lepšiu orientáciu zdravotne znevýhodnených žiakov. Aj číslice v číslach majú svoje farby, jednotky sú červené, desiatky - modré, stovky -  zelené, tisicky -  hnedé a milióny -  fialové. Toto farebné rozlíšenie žiaci používajú od 5. ročníka a veľmi pomáha pri rozklade čísel, správnom zápise čísel a pri osvojovaní si nových matematických postupov. Nové učivo alebo opakovanie učiva je označené piktogramom "i" (informácie) a je zvýraznené žltou farbou. Matematicky náročnejšie príklady sú označené výstražným trojuholníkom a sú zvýraznené modrou farbou. Pri týcho príkladoch je často tabuľka výsledkov. V učebnici je v jednom cvičení 12 príkladov. Tento počet príkladov umožní učiteľovi objektívne ohodnotiť prácu žiaka,  žiakovi zlepšiť úpravu v zošite, atď. V rámci opakovania sú na začiatku strán cvičenia "Vyskúšajte sa:" so štyrmi príkladmi a tabuľkou výsledkov, pomocou ktorých si môže žiak  precvičiť učivo. Učiteľ tieto príklady môže použiť  na hodnotenie vedomostí. Pri slovných príkladoch je zvyčajne fotografia s cieľom ľahšie pochopiť text príkladu. Okraje strán, na ktorých je uvedené geometrické učivo sú označené šedou farbou. Geometrické učivo je pre žiakov s mentálnym postihnutím veľmi náročné, preto pri jeho vysvetľovaní a v príkladoch prevláda názor. (Podrobné inštrukcie sú v Metodickej príručke k učebnici pre 9.ročník ŠZŠ.) Na spodnom okraji učebnice je otázka o ďalšom vzdelávaní a tri odpovede znázornené na fotografiách.

Autor učebnice: 
Lýdia Melišková
mat_9r_ucebnica.jpg
Vydavateľ: 
SPN - Mladé letá, s.r.o.
ilustracie: 
Igor Imro, Jaroslav Melišek - foto k otázkam
Dizajn: 
Igor Imro
ISBN: 
978-80-10-01216-9
Priemerné hodnotenie: 5 (1 vote)